1970 – Moroshita Frigerio

1970 - Moroshita Frigerio